Saugos istruktažas

Prieš atvykstant prašome susipažinti su saugos instruktažais (2 vnt.)


INSTRUKCIJA NR. 1

Darbo su kilnojamaisiais elektros įrankiais ir darbuotojo/mokinio, atliekančio suvirinimo darbus elektra ir dujomis mokymosi procesų instrukcijos

I. BENDROJI DALIS

1. Atlikti suvirinimo darbus elektros lanku ir dujomis, prižiūrėti suvirinimo aparatus, dirbti su kilnojamais elektriniais įrankiais bei mašinomis gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
2. Draudžiama ateiti neblaiviam, mokymų/darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, naudoti narkotines medžiagas.
3. Rūkyti galima tik tam skirtose, ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiam nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą ir kreiptis į medicinos punktą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą telefonu 112. Darbuotojas/mokinys nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo, ir asmuo, matęs įvykį arba jo padarinius, privalo nedelsdami pranešti darbų vadovui apie nelaimingą atsitikimą.
5. Sugedus elektros įrenginiams darbuotojas/mokinys privalo išjungti jį/juos iš elektros tinklo ir apie tai nedelsdamas pranešti tiesioginiam darbo vadovui. Pačiam remontuoti įrenginius, juos pajungti ar atjungti draudžiama.
6. Darbuotojas/mokinys privalo vykdyti tik tą darbą, kuris jam leidžiamas ir kurį atlikti jis pamokytas/išmokytas/instruktuotas saugiai atlikti. Iškilus neaiškumams, kaip saugiai atlikti pavestą darbą, darbuotojas/mokinys privalo nutraukti darbus ir kreiptis į darbų vadovą ar kitą atsakingą asmenį. Darbus leidžiama pradėti tik gavus išsamius darbų vadovo išaiškinimus.

II. RIZIKOS VEIKSNIAI IR SAUGOS PRIEMONĖS

1.Pagrindiniai darbuotojo/mokinio darbo pavojingi, kenksmingi ir rizikos veiksniai yra šie:
1.1. Darbuotojas/mokinys privalo naudoti tik techniškai tvarkingą, išbandytą ir patikimą elektros suvirinimo įrenginį.
1.2. Su atviru elektros lanku dirbantis darbuotojas/mokinys veidui ir akims apsaugoti turi naudoti šalmą - kaukę arba skydelį su apsauginiais stiklais - šviesos filtrais.
1.3. Virinant spalvotus metalus ir lydinius, turinčius cinko, vario, švino, naudojamas filtruojamasis respiratorius;
1.4. Dujų balionus darbo vietoje būtina išdėstyti ne arčiau, kaip 1 m nuo patalpų šildymo sistemos prietaisų (radiatorių) ir ne arčiau, kaip 3 m nuo kitų atvirų šilumos šaltinių bei degiklių.
2. Darbuotojas/mokinys privalo:
2.1. rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines saugos priemones, laiku pranešti darbų vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie jų užterštumą, netinkamumą naudoti;
2.2. atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė saugos priemonė dėl darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta.

III. DARBUOTOJO/MOKINIO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

1. Prieš darbo pradžią darbuotojas/mokinys privalo užsivilkti darbo rūbus, apsiauti darbo avalynę, paruošti asmenines saugos priemones, darbui reikalingus įrankius ir prietaisus.
2. Kad apsisaugotų nuo išlydyto metalo kibirkščių, privalo brezentinę striukę užleisti ant kelnių, kelnes - ant odinių batų;
3. atidžiai apžiūrėti darbo vietą, kad nebūtų šiukšlių bei degių medžiagų ne mažesniu kaip 3 m spinduliu; praėjimai turi būti ne siauresni kaip 0,8 - 1,0 m, kad būtų galima saugiai atlikti suvirinimo darbus bei prižiūrėti agregatus, teisingai išdėstyti balionus, patikrinti ar darbo vietoje yra gesinimo priemonių;
4. suvirinimo įrenginius, jų atskirus mazgus bei mechanizmus išdėstyti taip, kad būtų galima saugiai atlikti suvirinimo darbus bei prižiūrėti įrenginius;
5. patikrinti suvirinimo elektra ir kitus elektrinius įrenginius, kabelius, laikiklius. Radus kokių nors gedimų (pažeistą kabelį, izoliaciją ir t.t.), nedelsiant pranešti darbų vadovui. Dirbti su netvarkingais įrengimais draudžiama;
6. patikrinti ar tvarkingos dujų žarnos, neriebaluoti jų paviršiai, ar techniškai tvarkingi reduktoriai, jų sujungimai su žarnomis. Radus kokių nors gedimų nedelsiant pranešti darbų vadovui. Dirbti su netvarkingais įrenginiais draudžiama;
7. nepradėti pačiam ir neleisti kitiems pradėti dirbti, kol nebus pašalinti visi pastebėti sveikatai ar gyvybei pavojai.

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU – DARBUOTOJO/MOKINIO, ATLIEKANČIO SUVIRINIMO DARBUS ELEKTRA IR DUJOMIS INSTRUKCIJA

1. Suvirintojui/mokiniui draudžiama pradėti dirbti be asmeninės saugos priemonių, naudoti jas privaloma viso darbo proceso metu.
2. Darbuotojas/mokinys privalo vengti veiksmų, sudarančių sąlygas kilti gaisrui, nepalikti be priežiūros įjungtų į elektros tinklą elektros įrenginių ar prietaisų, nesinaudoti netvarkingais, su sulaužytais gaubteliais elektros kištukais, kištukų lizdais, jungikliais bei šviestuvais su nuimtais apsauginiais gaubtais, nejungti į vieną kištukinį lizdą kelis didelio galingumo elektros prietaisus.
3. Darbuotojas/mokinys darbo metu turi būti atidus, neatitraukti dėmesio nuo atliekamo darbo, netrukdyti dirbti kitiems.
4. Neleisti į savo darbo vietą pašalinių asmenų, neturinčių nieko bendro su pavestu darbu.
5. Kiekvienas darbuotojas/mokinys darbo metu privalo vykdyti tik tą darbą, kuris jam pavestas. Savarankiškai vykdyti kitus darbus draudžiama.
6. Darbuotojas/mokinys privalo saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai.
7. Suvirinimo įrenginiai perkeliami juos išjungus iš tinklo.
8. Tiesiant ir perkeliant laidus, reikia imtis priemonių, kad nebūtų pažeista jų izoliacija, laidai nesiliestų su plieniniais lynais bei dujų žarnomis ir karštais vamzdžiais. Naudoti laidus su pažeista izoliacija draudžiama.
9. Draudžiama veržti srieginius ir žarnų sujungimus esant atsuktam baliono ventiliui, kai teka dujos.
10. Reduktorius ir jungiamuosius antgalius naudoti tik tvarkingus.
11. Privalu saugoti dujų balionus, dujų tiekimo žarnas, kad ant jų nepatektų tepalo ar riebalų.
12. Draudžiama dirbti, jei yra dujų nutekėjimas. Dujų nutekėjimą tikrinti muilo emulsija. Ugnimi tikrinti draudžiama.
13. Balionai darbo vietoje turi būti įtvirtinami, kad laikytųsi stabiliai.
14. Darbo metu būtina nuvalyti nuo virinamo ar pjaustomo metalo paviršiaus dažus, ypač tuos, kuriuose daug švino.
15. Darbo pertraukėlių metu būtina užsukti dujų balionų ventilius.
16. Atliekant suvirinimo darbus dujų aplinkoje:
16.1. suvirinimo žarna turi būti be įtrūkimų, neperlenkta;
16.2. angliarūgštės balionus pakrauti, iškrauti, pernešti į suvirinimo vietą reikia atsargiai. Balionų negalima sutrenkti, jų ventiliai privalo turėti gerai užsuktus apsauginius gaubtus.
16.3. naudojantis angliarūgštės balionais, laikyti juos nevertikalioje padėtyje;
16.4. angliarūgštės balionas su suvirinimo aparatu sujungiamas žarna, turinčia jungiamąją veržlę ir būtinai per reduktorių. Sujungiant angliarūgštės balioną su aparatu per reduktorių, naudotis raktais ir jungiamąja veržle, saugoti balioną nuo sutrenkimo;
16.5. baliono ventilį galima atsukti tik ranka arba raktu, draudžiama daužyti, kalti. Balioną, kurio ventilio negalima atsukti nei ranka nei raktu, būtina grąžinti į sandėlį;
16.6. pastoviai sekti, kad sujungimo ir prijungimo vietose dujų žarnos nepraleistų dujų;
16.7. užstrigus suvirinimo vielai žarnoje, gedimą šalinti galima, tik išjungus agregato maitinimą.

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU – DARBO SU KILNOJAMAISIAIS ELEKTROS ĮRANKIAIS INSTRUKCIJA

1. Prieš pradedant dirbti elektros įrankiu, patikrinti jį tuščiąja eiga. Pajutus bent mažiausią elektros srovės poveikį ar pastebėjus elektros įrankio gedimą – nedelsiant išjungti įrenginį iš elektros tinklo ir pranešti atsakingam asmeniui.
2. Prieš įjungiant elektros prietaisus, įrengimus, įsitikinti, kad įjungimo mygtukas (jungtukas) būtų neutralioje padėtyje.
3. Pertraukų metu arba nutrūkus srovės tiekimui, elektros mašinos ir įrankiai turi būti atjungiami nuo elektros tinklo.
4. Dirbant elektros įrankiu reikia saugoti jo kabelį nuo mechaninio poveikio, prisilietimo prie aštrių daiktų kraštų bei drėgnų ir riebaluotų daiktų.
5. Elektros įrankio kabelis neturi būti įtempiamas, persukamas, sulenkiamas, ant jo negalima statyti krovinių.
6. Reguliuoti įrankį galima tik tada, kai jis išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai sustojęs.
7. Draudžiama patiems remontuoti elektros įrankius, kabelį, kištukines jungtis ir kt.
8. Jeigu staiga dingo elektros srovė, įstrigo judančios įrankio dalys, būtina nedelsiant įrankį atjungti nuo elektros tinklo.
9. Pernešamą elektros įrankį iš vienos darbo vietos į kitą reikia išjungti iš elektros tinklo ir nešti paėmus už korpuso, o ne už kabelio ar darbinės dalies.
10. Nedirbti su elektros įrenginiais, kurių atidaryti arba nuimti apsauginiai skydeliai, išjungtos apsaugos blokuotės.
11. Dirbant su elektriniu įrankiu draudžiama:
11.1. liesti drėgnomis rankomis elektros laidus, kabelius, kištukus, prietaisus ar kitus elektros įrengimus;
11.2. perduoti įrankį kitam asmeniui, neturinčiam teisės juo dirbti;
11.3. ardyti ar remontuoti elektros įrankį ar įrengimą;
12. Draudžiama reguliuoti, keisti elektros įrankio ar įrengimo darbo režimo parametrus atidarius apsauginius skydelius, keisti darbo įrankį pilnai nesustabdžius įrankio ar įrengimo ir neatjungus jo nuo elektros maitinimo.
13. Draudžiama naudotis raktais, kurie neatitinka varžtų ir veržlių dydžių, su išsidėvėjusiais kraštais, dėti tarpiklius, mušti plaktuku per raktą, pailginti vieną raktą kitu ar vamzdžiu.
14. Draudžiama naudoti asmeninius ar bendradarbių atneštus nepatikrintus, neišbandytus elektros įrankius, mašinas.
15. Negalima leisti laidams ir kabeliams betarpiškai liestis prie karštų metalinių, drėgnų ir tepaluotų paviršių. Aptikus bet kuriuos gedimus, darbas su elektriniais įrankiais arba šviestuvais turi būti nedelsiant nutrauktas.
16. Dirbant šlifavimo ir pjovimo diskais:
16.1. dirbant šiais įrankiais, sukeliami kibirkščių srautai, todėl dirbant būtina statyti apsauginius skydus. Be apsauginių skydų dirbti draudžiama;
16.2. darbo metu stovėti ne prieš diską, bet šonu į jį;
16.3. diską prie detalės stumti lygiai, be smūgių.
16.4. Draudžiama:
16.4.1 dirbti disko šonu;
16.4.2. naudotis svirtimis prispaudimo jėgai padidinti;
16.4.3. stabdyti diską ranka ar kitu pašaliniu daiktu;
16.4.4. pjaunant judinti į šonus diską.
17. Dirbant su kilnojamu elektriniu grąžtu:
17.1. draudžiama:
17.1.1. gręžti gilias angas konstrukcijose ir detalėse iš karto, neišimant grąžto ir neišvalius drožlių ir dulkių iš angos;
17.1.2. gręžiant laikyti detales rankomis;
17.1.3. darbo metu silpnai įtvirtintas detales prilaikyti rankomis;
17.1.4. dirbti grąžtu, kai sudėvėta jo konusinio paviršiaus dalis;
17.1.5. dirbti grąžtais, kurie darbo metu ,,muša“;
17.1.6. gręžiant, žemai palenkti galvą prie gręžimo vietos;
17.1.7. tikrinti angas pirštais, išėmus grąžtą;
17.1.8. gręžti neužsidėjus apsauginių akinių;
17.1.9. naudotis raktais, kurie neatitinka varžtų ir veržlių dydžius, su išsidėvėjusiais kraštais, dėti tarpiklius, mušti plaktuku per raktą, pailginti vieną raktą kitu ar vamzdžiu;
17.2. visas detales gręžti tik patikimai jas įtvirtinus;
17.3. detalių tvirtinimui naudoti tvarkingus įrenginius;
18. Dirbant su kilnojamais elektriniais diskiniais rankiniais pjūklais:
18.1. draudžiama:
18.1.1. rankomis laikyti atpjaunamo ruošinio galą;
18.1.2. baigiant pjauti, stovėti arti neįtvirtinto atpjaunamo ruošinio galo;
18.1.3. atlikti remonto darbus: reguliavimą, tepimą, valymą ir kitokius darbus, kol rankinis pjūklas neišjungtas ir pilnai nesustojęs;
18.1.4. draudžiama apdoroti šlapias ir apledėjusias detales ir ruošinius su elektriniu elektros įrankiu;
18.2. ilgus ruošinius būtinai pasidėti ant atramos;
18.3. stebėti, kad nebūtų pašalinių žmonių darbo zonoje;
18.4. pjaunant sunkias detales, saugotis, kad neužkristų atpjautas galas;
19. Baigus darbą privaloma:
19.1. Atjungti įrankius nuo elektros įtampos.
19.2. Surinkti visus naudotus darbo įrankius, prietaisus, individualias saugos priemones, jas nuvalyti ir padėti į jų saugojamą vietą.
19.3. Patikrinti ar nepažeista kabelio izoliacija, o taip pat patikrinti apsaugines priemones ar nėra mechaninių pažeidimų.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

1. Elektros įrenginius išjungti šiais atvejais:
1.1. sugedus elektros įrenginiui;
1.2. nutrūkus elektros energijos tiekimui;
1.3. pažeidus laidų izoliaciją arba kai jaučiamas charakteringas degančios izoliacijos kvapas;
1.4. pajutus elektros srovės poveikį;
1.5. pajutus padidėjusį triukšmą ar vibraciją.
2. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbuotojas/mokinys turi vadovautis šios instrukcijos reikalavimais.
3. Pajutus elektros srovę elektros įrenginių korpuse, nedelsiant išjungti maitinimą ir pranešti tiesioginiam darbų vadovui.
4. Jeigu darbuotojas/mokinys susižeidė, jokiu būdu negalima žaizdos liesti pirštais. Žaizdą reikia švariai aprišti. Tam geriausia tinka sterilus pirmosios pagalbos paketas. Negalima rankomis liesti vidinės paketo pusės, kuri dedama ant žaizdos. Jokiu būdu negalima žaizdos plauti vandeniu. Jeigu yra nors mažiausias įtarimas, kad kraujas gali būti užkrėstas, reikia nedelsiant kreiptis pas gydytoją.
5. Elektros traumos atveju suvirintoją privalo gelbėti aplinkiniai darbuotojai/mokinys. Prisilietus prie laidų, kuriais teka elektros srovė ir kurių izoliacija pažeista, kūno raumenys susitraukia, žmogus negali pats nuo jų atsipalaiduoti. Aplinkiniai darbuotojai privalo kiek įmanoma greičiau nutraukti elektros srovės tiekimą: išjungti artimiausią jungiklį, išsukti saugiklius arba nelaidžiu įrankiu (sausu pagaliu, sausa lenta ir pan.) nustumti laidą nuo nukentėjusiojo. Negalima nukentėjusiojo liesti plikomis rankomis.
6. Jeigu darbo metu kilo gaisras, darbuotojas/mokinys turi nedelsdamas išjungti įrenginius, išvesti iš patalpos žmones, išjungti įvadinį patalpos, kurioje įvyko užsidegimas, elektros tinklų kirtiklį, jeigu būtina iškviesti ugniagesius telefonu 112, pranešti apie gaisrą darbų vadovui ir nedelsiant pradėti gesinti gaisrą visomis turimomis priemonėmis.
7. Pastebėjęs kitokius galimos avarijos požymius, darbuotojas privalo apie tai tuojau pat pranešti darbų vadovui.

VII. DARBUOTOJO/MOKINIO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

1. Baigus darbą darbuotojas privalo:
1.1. elektros įrenginius išjungti iš elektros tinklo;
1.2. surinkti įrankius, kabelį ir kartu su kilnojamuoju suvirinimo elektra agregatu padėti į sandėlį arba į kitas specialiai tam skirtas patalpas;
1.3. uždaryti dujų baliono ventilius;
1.4 nunešti žarnas ir įrankius į jiems saugoti skirtą vietą;
1.5. sutvarkyti darbo vietą, pašalinti šiukšles ir medžiagų atliekas. Patalpa, kurioje buvo dirbama, turi būti gerai išvėdinta;
1.6. atlikti darbo vietos priešgaisrinę apžiūrą.
1.7. Nusivilkti darbo rūbus, nusiauti darbo avalynę ir padėti į saugojimo vietą.
1.8. Apie visus pastebėtus trūkumus, gedimus ir apie priemones, kurių imtasi jiems pašalinti, informuoti padalinio vadovą.
1.9. Nusiprausti veidą ir rankas vandeniu su muilu.


INSTRUKCIJA NR. 2

Darbuotojo / mokinio saugos ir sveikatos instrukcija

I. DARBUOTOJO/MOKINIO ATLIEKANT DARBĄ PAREIGOS

1. Darbuotojas/mokinys privalo:
1.1. rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
1.2. naudoti darbo apsaugos priemones;
1.3. nedelsiant informuoti darbų vadovą apie situaciją darbo vietose, kur jo įsitikinimu, gali kilti pavojus darbuotojų/mokinių saugai ir sveikatai;
1.4. informuoti darbų vadovą apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;
1.5. vykdyti teisėtus darbų vadovo nurodymus.

II. DARBUOTOJO/MOKINIO PAREIGOS IR VEIKSMAI ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI

1. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui, darbuotojas/mokinys privalo imtis priemonių pagal galimybes bei turimas žinias pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti darbo vadovą, prireikus suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems.
2. Darbuotojas/mokinys, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pajėgia), ir asmuo, matęs įvykį arba jo padarinius, privalo nedelsdami pranešti darbų vadovui apie nelaimingą atsitikimą darbe.
3. Įvykus incidentui (incidentas – nesaugus įvykis, susijęs su darbu, kai nesužeidžiamas nė vienas darbuotojas/mokinys arba kai dėl darbuotojo/mokinys traumos, gautos incidento metu, reikalinga tik pirmoji medicinos pagalba), būtina išsiaiškinti jo priežastis ir imtis konkrečių priemonių, kad tai nepasikartotų.

III. EVAKUACIJOS KELIAI, PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS IR JŲ IŠDĖSTYMO VIETOS

1. Evakuaciniai išėjimai turi būti neužkrauti, paruošti žmonėms evakuoti.
2. Patalpos turi būti švarios, tvarkingos.
3. Patalpose negalima kūrenti laužų, deginti fakelų, rūkyti.
4. Rūkyti leidžiama tik lauke tam tikslui skirtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms dėti.
5. Gaisro gesinimo priemonės ir naudojimosi jomis taisyklės:
5.1. prieinamiausios priemonės gaisrui gesinti yra vanduo, rankiniai gesintuvai ir net drabužiai;
5.2. bendriausioji taisyklė - gesinti gaisrą intensyviausio degimo vietoje, prieinamiausiomis priemonėmis veikti ne liepsną, o degantį paviršių. Pirmiausia reikia užkirsti kelią ugniai plisti;
5.3. jeigu yra kabančių arba nutrauktų (apdegusių) elektros laidų, kol nėra aišku, kad laidais nebeteka srovė, reikia elgtis taip, tarsi prie jų tikrai prijungta įtampa, ir imtis atitinkamų saugumo priemonių.
6. Kilus gaisrui darbovietėje, darbuotojai/mokiniai privalo:
6.1. darbuotojas/mokinys, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu praneša Bendrajam pagalbos centrui (tel. 112);
6.2. jeigu nepavyksta liepsnos užgesinti per 8–10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką;

IV. KITI DARBUOTOJUI/MOKINIUI AKTUALŪS SU SAUGA IR SVEIKATA SUSIJĘ KLAUSIMAI

1. Darbų vadovas neatsako už darbuotojų/mokinių saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimą arba darbų vadovo atsakomybė už tai gali būti sumažinta, jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą nustatoma, kad tai įvyko susiklosčius neįprastoms ar nenumatytoms aplinkybėms, kurių darbų vadovas negalėjo kontroliuoti, arba dėl atsitikimų, kurių padarinių negalima buvo išvengti, nors ir buvo naudojamos visos reikiamos priemonės.
2. Įmonė ir/ar darbų vadovas nėra atsakingas už nelaimingą atsitikimą, kai nelaimingo atsitikimo tyrimo metu nustatoma, kad:
2.1. darbuotojas/mokinys buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
2.2. darbuotojas/mokinys nukentėjo dėl savo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustatė nusikalstamos veikos požymius arba kad ši veika yra susijusi su administraciniu teisės pažeidimu;
2.3. darbuotojas/mokinys sąmoningai (tyčia) siekė, kad įvyktų nelaimingas atsitikimas;
2.4. darbuotojas/mokinys sirgo liga, nesusijusia su darbu/mokymu;
2.5. darbuotojas/mokinys dirbo savavališkai (be darbų vadovo žinios).